Архива

Archive for the ‘ДИЛС пројекат’ Category

НОВА УЧИОНИЦА ПОЧЕЛА СА РАДОМ

DSCN0773DSCN0809DSCN0808DSCN0807DSCN0806DSCN0805
DSCN0804DSCN0803DSCN0802DSCN0801DSCN0800DSCN0799
DSCN0798DSCN0797

Половином новембра стартовала је и нова учионица за учење и дружење. Ову учионицу користе сва деца која су тренутно слободна и немају часове. Пошто имамо ђака путника, ово нам је био преко потребан кутак. Простор је опремљен новим столовима, садржи један ЛЦД телевизор, компјутер са приступом Интернету, и разне едукативне материјале, који су окачени по зидовима учионице. Такође је могуће повезати рачунар са ЛЦД телевизором и тако деци презентовати рад на рачунару и сл.
Учионица је вишенаменска и рад са децом је осмишљен према одређеним едукативним садржајима, а носиоци активности су наставници, стручна служба и директор школе. Прочитај више…

Advertisements

ДИЛС ПРОЈЕКАТ – ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ

DSCN0455DSCN0456DSCN0457DSCN0458DSCN0459DSCN0460
DSCN0461DSCN0462DSCN0463DSCN0464DSCN0465DSCN0466
DSCN0480DSCN0481DSCN0482DSCN0483DSCN0484DSCN0485
DSCN0486DSCN0487DSCN0488DSCN0489DSCN0490DSCN0491

У оквиру ДИЛС пројекта, изведен је велики број огледних часова на којима су коришћена дидактичка средства купљена у оквиру пројекта.

ДИЛС – ТАСТАТУРЕ И СЕТОВИ ЗА УЧЕЊЕ

DSCN0765DSCN0762DSCN0761DSCN0760DSCN0759DSCN0758
DSCN0757DSCN0755DSCN0754DSCN0753DSCN0768DSCN0767
DSCN0772DSCN0773DSCN0769DSCN0770

Школа је у оквиру пројекта ДИЛС опремљена разним сетовима дидактичких материјала који се сада већ користе у школи. Такође је купљено и 15 тастатура које су за обичну децу, као и за децу са посебним потребама. Ту је и једна плава табла која је средство које је од велике помоћи када се ради са слабовидом децом.

Од техничких средстава, купљен је и један специјализован миш који могу користити деца са посебним потребама. Школа је такође опремљена и са 2 ЛЦД телевизора од којих је један смештен у библиотеци школе, а други у посебној учионици која служи за учење и дружење.

ТРИБИНА ДИЛС ПРОЈЕКТА

ОСНАЖИВАЊЕ ШКОЛА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ – ТРИБИНА ДИЛС-а У ДОМУ СТАНКО ПАУНОВИЋ

 Наша школа је 27.09.2012. год. била организатор ДИЛС трибине која је одржана у дому „Станко Пауновић“ у Неготину. Учешће на трибини су имали и стручни радници Медицинског центра у Неготину, задужени за спровођење Инклузије и радници који су ангажовани у раду Интерресорне комисије(која је имала и има улогу да доноси процене везане за децу са посебним потребама).

DSCF1100DSCF1099DSCF1098DSCF1097DSCF1095DSCF1094
DSCF1093DSCF1092DSCF1091DSCF1090DSCF1087DSCF1086
DSCF1085DSCF1084DSCF1082DSCF1081DSCF1080DSCF1079
DSCF1078DSCF1077DSCF1076DSCF1075DSCF1074DSCF1072

ДИЛС ПРОЈЕКАТ

Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – DILS

 У Србији се од половине 2009. године спроводи пројекат Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – DILS. Пројекат заједнички реализују Министарство просвете и науке, Министарство здравља и Министарство рада и социјалне политике. Основни циљ пројекта је да омогући квалитетније, лакше доступне, делотворније и праведније услуге намењене становништву у области просвете, здравља и социјалне заштите.

Пројекат DILS пружа Министарству просвете и науке значајну подршку за реализацију иновативних решења уведених Законом о основама система образовања и васпитања: увођење инклузивног образовања, увођење новог модела финансирања образовања, реализовање истраживања неопходних за уобличавање националне политике и стратегије образовања, пружање обукa за оснаживање запослених у сектору образовања, финансирање грантова за имплементацију пројеката предшколских установа, школа и локалних самоуправа.

Министарство просвете и науке кроз DILS пројекат промовише инклузивно образовање, то јест квалитетно образовање доступно и прилагођено сваком детету, без обзира на личне карактеристике, здравствено стање, националну припадност, породични статус, друштвени и материјални положај или место становања. Све пројектне активности усредсређене су на то да се школама и предшколским установама, запосленима у школама, деци и њиховим родитељима помогне да свако дете упише школу, има приступ образовању, да њихово образовање буде што квалитетније и да одговара њиховим потребама и могућностима. Стимулативно окружење за учење код ученика доприноси развоју мотивације за учење и истовремено помаже да је не изгубе. То значи да је потребно помоћи ученицима да науче како се учи, али и осигурати могућности за стручно усавршавање наставника и створити атмосферу у којој се нова знања и вештине максимално користе за унапређивање наставе. Истовремено се доста пажње посвећује превазилажењу узрока због којих деца, нарочито из сиромашних и сеоских породица и ромска деца, превремено напуштају школовање без прилике да се укључе у свет рада.

Спровођење DILS програма усмерено је и на подизање квалитета образовања, промоцију релевантног, употребљивог знања у безбедном окружењу и подстицајној атмосфери. То подразумева и праведност у систему образовања, што у пракси значи да је изузетно важно водити рачуна о томе да нико не буде ускраћен могућности школовања, али и да школовање што мање оптерети кућни буџет. На тај начин осигурава се и већа ефикасност система образовања.

У оквиру DILS пројекта пружена је подршка остваривању учешћа Републике Србије у значајним међународним истраживањима, попут PISA, TALIS и TIMSS[1]. PISA истраживањe тестира писменост у три домена: математика, читање и природне науке. Специфичност је да се не испитује у којој мери ученици могу да репродукују оно што су учили у школама, већ колико су млади оспособљени да разумеју знања стечена образовањем и да их користе приликом решавања релевантних проблема из свакодневног живота. На тај начин PISA студија тежи да утврди у којој мери се нове генерације припремају за живот у савременом друштву, а не колико су савладали градиво које су учили у школи. TIMSS истраживање омогућава сагледавање сложеног односа између постигнућа ученика у контексту курикулума, школских и породичних услова и њихово поређење између појединих земаља, као и праћење промена кроз више циклуса истраживања. То је и пут откривања могућности унапређења наставе и учења математике и природних наука у основној школи.

Подршка предшколским установама, школама и локалним самоуправама

Сам процес увођења квалитетног и доступног образовања за свако дете (инклузивно образовање) подразумева низ корака, примену законских решења и праћење резултата како би се континуирано радило и на побољшању већ донетих решења. Процес увођења инклузивног образовања је подржан обукама намењеним запосленима у школама: за израду и евалуацију индивидуалног образованог плана, стратегије и поступке прилагођавања наставе за децу са сметњама у развоју и даровиту децу, мотивацију за учење и слично. У обукама је до сада учествовало више од 18 хиљада директора установа, педагога, психолога и наставника. 360 школа и предшколских установа је посебно обучавано за увођење инклузивног образовања (10 пакета обука, 334 тренинга, око 11.500 запослених). Припремљени су и дистрибуирани приручници и водичи за све школе, а развијена је и мрежа подршке наставницима и школама за увођење инклузивне образовне праксе. У мрежу подршке инклузивној школској пракси су укључени запослени у школама – искусни практичари, наставници, стручни сарадници, директори, просветни саветници и инспектори Министарства, стручњаци Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, као и представници невладиних организација. За сваку школску управу је именован тим коме школа може да се обрати и добије подршку путем електронске поште или телефона. Такође, постоји мрежа школа које на основу своје досадашње праксе могу да пруже подршку другим школама по овим питањима.

Грантови које у оквиру DILS-а додељује Министарство намењени су финансирању пројеката предшколским установама, вртићима, школама и општинама за реализацију њихових пројеката усредсређених на поспешивање услова за инклузивно образовање. Ти пројекти су развијени у сарадњи са релевантним локалним партнерима, а њихови циљеви се односе на обезбеђивање здравог и безбедног окружења за децу и младе, тестирање модела инклузивног образовања, оснаживање школа за инклузивно образовање, подизање квалитета образовања јачим мотивисањем ученика за учење, образовну инклузију Рома, подизање капацитета школа за образовање ученика са сметњама у развоју. Предвиђено је да грантове добије око 450 школа и 56 предшколских установа.

Значајан део средстава грантова (укупно 2 милиона евра, у просеку 35.000 евра по општини) намењен је реализацији пројеката 56 општина које имају бројно становништво ромске националности, велики број ромске деце школског узраста, а спадају међу најнеразвијеније општине Србије. У овој школској години око 13.000 ученика ромске националности у тих 56 општина треба да крене у први разред. Општински пројекти који се финансирају из средстава гранта треба да допринесу стварању одрживих механизама за редован упис, настављање и довршавање школовања ромске деце у тим општинама. Радиће се и на успостаљању једнаког квалитета образовања, избегавању сегрегације, решавању проблема дискриминације и на увођењу ромског језика у образовање. Кроз DILS пројекат, Министарство остварује блиску сарадњу са локалним самоуправама и њиховим локалним партнерима (домом здравља, центром за социјални рад, невладиним организацијама) на унапређивању услова за образовање ромске деце. Циљ је да сва ромска деца буду уписана у школу и да ромски ученици добију једнак квалитет образовања као и остала деца и да се индивидуални образовни план користи онолико колико је потребан за свако ромско дете, било да је реч о надареном или детету које има проблем са српским језиком.

Пројектно окружење DILS-а омогућило је заједнички рад сва три министарства (просвета, здравље, социјална политика) на изради правних оквира за успостављање интерресорних општинских комисија за процену потреба деце и ученика за додатном подршком.

Један од задатака пројекта односи се и на развијање новог модела финансирања образовања који не би био заснован на броју одељења и часова наставе, већ на броју и структури ученика и њихових специфичних и појединачних потреба. Тај модел, познат као модел финансирања per capita, биће испробан у одређеном броју општина и њиховим образовним институцијама, да би након тога био унапређен и примењен у читавој Србији. Нов начин финансирања образовања је истовремено и предуслов за успешну примену инклузивног приступа у образовању. Други значајан предуслов односи се на функционалан и лако употребљив информациони систем у просвети, те је стога значајна пројектна активност усмерена на његово унапређивање и осавремењавање како би у пуној мери одговорио на све потребе и захтеве целокупног система образовања. Технолошки и концепцијски усавршен информациони систем је замишљен тако да омогући праћење свих радњи од којих се састоји процес наставе и учења, свих активности унутар школе, али и праћење сваког ученика кроз све године његовог школовања.

Планира се и набавка возила за превоз деце и ученика из удаљених сеоских насеља, ромску децу, ученике који имају телесне, здравствене, односно социо-економске тешкоће које их ометају у редовном похађању наставе. Та возила биће додељена на коришћење општинама које имају изражене потребе за оваквом подршком.

Како је и поменуто, посебна средства, у свакој од ових области, опредељена су за јачање капацитета и пружање адекватних обука запосленима на свим нивоима сектора образовања (од школе до Министарства просвете и науке), као и за реализовање медијских кампања усмерених на информисање опште и стручне јавности. За подршку инклузивном образовању је у овој години вођена и кампања у 100 општина широм земље, у сарадњи Фондом за отворено друштво Србије, ЦИП-Центром за интерактивну педагогију, Савезом учитеља Републике Србије и Центром за образовне политике. Циљ кампање био је да информише, едукује, повезује и подстиче на акцију оне који су одговорни и заинтересовани за квалитетно образовање доступно сваком детету.

У оквиру кампање, организоване су трибине и медијски догађаји којима је присуствовало око 12 хиљада учесника. Разговарано је о различитим облицима подршке васпитачима и наставницима у остваривању квалитетног и доступног образовања, али и о улози интерресорних комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету. Презентовано је преко 120 примера добре праксе. Лифлет и брошура штампани су на српском језику и језику три највеће мањинске заједнице (ромски, мађарски, албански), а брошура и на Брајевом писму.

Такође, вођена је уписна кампања у припремни предшколски програм (ППП) и основну школу у сарадњи са партнерима: Ромским образовним фондом из Будимпеште (REF), UNICEFом, Швајцарском агенцијом за развој (SDC), Фондом за отворено друштво Србије, Шведском агенцијом за међународни развој (SIDA), мисијом ОЕБСа у Србији и пројектом Министарства просвете и науке “Образовање за све”. Циљ кампање је да се родитељи из осетљивих друштвених група и шира јавност упознају са новим уписним процедурама.


[1] OECD PISA 2006 – Programme for International Student Assessment, OECD PISA 2009, OECD PISA 2012, OECD TALIS 2 – Teaching and Learning International Survey и TIMSS 2011 – Trends in International Mathematics and Science Study